гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, моб. тел: 0883 720 740, e-mail: info-1305320@edu.mon.bg

Подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
Информация по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН
Във връзка с влизането на ЗЗЛПСПОИН в сила, считано от 04 май 2023 г. НУ„Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик, в качеството си на задължен субект по Глава втора, Раздел I от ЗЗЛПСПОИН, създаващ и поддържащ канал за вътрешно подаване на сигнали и за защита на лицата по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН, предоставя следната информация по чл. 12, ал 4 от ЗЗЛПСПОИН:
1. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя при следните кумулативни условия:
1.1. Качество на сигнализиращото лице: физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:
1. работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
3. доброволец или стажант;
4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
8. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.
1.2. Предметна област на сигналите за нарушения:
Сигналите трябва да се отнасят до нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, посочени в Приложение към чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН – Част I и Част II:
1. в областта на:
а) обществените поръчки;
б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
в) безопасността и съответствието на продуктите;
г) безопасността на транспорта;
д) опазването на околната среда;
е) радиационната защита и ядрената безопасност;
ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
з) общественото здраве;
и) защитата на потребителите;
к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
л) сигурността на мрежите и информационните системи;
2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
5. извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
6. нарушения на българското законодателство в областта на:
а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
б) трудовото законодателство;
в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.
И
Да не се отнасят до нарушения:
1. на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
2. на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
3. които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
4. на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
5. на тайната на съдебното съвещание;
6. на правилата на наказателното производство.
1.3. Сигнализиращото лице да е подало сигнал за нарушение чрез вътрешен или външен канал при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и е имало основателна причина да счита, че подадената от него информация е била вярна към момента на подаването на сигнала.
1.4. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя и на:
а) лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
б) лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
в) юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст;
г) лица, които публично оповестяват информация за нарушения и за която са постъпили данни в КЗЛД или е поискана защита от съответното лице, оповестило информацията.
2. Данните за контакт относно използването на канал за вътрешно подаване на сигнали са, както следва:
2.1. писмено:
по имейл: info-1305320@edu.mon.bg
по поща на адрес: гр. Пазарджик 4400, ул. „Цанко Церковски” № 1
2.2. устно – на място в  НУ„ Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик 4400, ул. „Цанко Церковски” № 1, или на тел. 0895416468 – Вяра Смиленова – служител отговарящ за разглеждането на сигнали.
3. Приложими процедури за подаване на сигнали за нарушения:
3.1. При желание от страна на сигнализиращото лице – чрез използване на образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. Формулярът не е задължителен за попълване от сигнализиращото лице. В случай че то реши да го използва обаче, лицето следва да попълни само Част I – V включително и да го подпише: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис; при изпращане по електронна поща – с квалифициран електронен подпис. Образецът на Формуляр може да бъде намерен на интернет страницата на КЗЛД.
3.2. Чрез лична среща със служител на НУ„ Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик, отговарящ за разглеждането на сигнали, който на място ще документира подадения сигнал чрез попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. Попълването на формуляра от служителя на НУ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик, отговарящ за разглеждането на сигнала, е задължително. Среща може да се проведе в сградата на НУ„ Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик на адрес гр. Пазарджик 4400, ул. „Цанко Церковски” № 1.
3.3. Когато сигнализиращото лице не използва образеца на формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, то може да подаде сигнала писмено по всякакъв друг избран от него начин (напр. чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронното управление). В тези случаи служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, ще установи контакт със сигнализиращото лице с цел попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН.