гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, тел: 034/44 51 05, e-mail:nufurnadjiev@abv.bg

Празник на НУ „Никола Фурнаджиев“ – 31.05.2022 г.

Учениците отбелязват Трети март – Национален празник на България

122998303_812625579279496_2512571292191105102_nДен на Будителите IMG_9172 IMG_9171Мерки COVID – 19

Откриване 15.09.2020

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 ОУД

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
НУ”НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ” гр. ПАЗАРДЖИК

Стратегията за развитие на НУ”Н.Фурнаджиев” се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и РУО-Пазарджик и спецификата на училището.
Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на ЗПУО
гласувана на заседание на ПС с Протокол № 6/10.09.2016г.

одобрена с Протокол № 1/28.03.2017г. на ОС

http://nikola-furnadjiev.com/wp-content/uploads/2017/01/Стратегия-на-НФ.pdf

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

/Правилник-за-дейността-на-училището.pdf

СТРАТЕГИЯ И ГРАМОТНОСТ

ВИЖТЕ ПЛАНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2015-2020г.