гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, моб. тел: 0883 720 740, e-mail: info-1305320@edu.mon.bg

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

,,Баба Марта бързала, мартенички вързала“ Градинката на НУ,, Никола Фурнаджиев“ се оцвети в бяло и червено . Учениците от III,,a“ и III,,б“ клас за поредна...
Continue Reading

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
НУ ”НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ” гр. ПАЗАРДЖИК

Стратегията за развитие на НУ ”Н.Фурнаджиев” се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и РУО-Пазарджик и спецификата на училището.
Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на ЗПУО
гласувана на заседание на ПС с Протокол № 9/14.09.2021г., утвърдена със Заповед № 381/14.09.2021г. на Директора на НУ „Н. Фурнаджиев“, актуализирана на заседание на ПС – Протокол №7/11.09.2023г.

Стратегия 2021-2028г.